Startnotitie voor de Visie voedsel uit zee naar de Kamer

09-02-2023
627 keer bekeken

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de startnotitie Visie voedsel uit zee en grote wateren op 7 februari 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd. De visie op duurzame voedselwinning uit zee en grote wateren geeft vorm aan de ambities richting 2050.

De visie wordt opgesteld in afstemming met het Noordzeeoverleg, en in het bijzonder met de recent opgerichte Noordzeeoverleg werkgroep voedseltransitie.

De minister van LNV wil met de visie aan de vissers een toekomstperspectief bieden met het oog op de transformatie van de visserijvloot. Dit vereist ook aandacht voor de potentie van onder andere aquacultuur en voor afwegingen rondom medegebruik in windparken. In dit kader speelt de afweging tussen medegebruik gericht op voedselwinning en andere vormen van medegebruik, zoals natuurversterking en energieopwekking anders dan windenergie. Het integrale ruimtevraagstuk komt aan de orde bij de op te stellen Partiële Herziening van het Programma Noordzee 2022-2027 waarin ruimtelijke keuzes worden gemaakt.

De op te stellen visie sluit aan bij het Noordzeeakkoord, waarin afspraken zijn neergelegd over de evenwichtige voortgang van de energie-, natuur- en voedseltransitie en ruimte voor de visserij op de Noordzee. De visie bouwt voort op reeds in gang gezette maatregelen om de sector te begeleiden naar een kleinere en duurzamere vloot.

Het ministerie van LNV ontwikkelt de visie de komende maanden verder uit in nauwe samenwerking met het Noordzeeoverleg en in gesprek met vissers, ondernemers, onderzoekers en maatschappelijk organisaties over het belang van voedsel uit zee, de kansen die er liggen en de voorwaarden die LNV hieraan stelt. Het ministerie verwacht dat de uiteindelijke visie in het derde kwartaal van dit jaar naar de Kamer gestuurd wordt.

Tijdens het ontwikkelen van de visie gaat de minister van LNV door met de uitvoering van de agenda voor de visserij. Gesprekken die in dit kader plaatsvinden kunnen ook input geven voor de visie. Ook geeft het ministerie verdere invulling aan de besteding van de middelen uit het Noordzeeakkoord (nationale middelen en middelen uit het EMFAF4) en het Klimaatfonds die beschikbaar zijn voor de transitie van de visserij. In totaal gaat het om 244 miljoen euro tot en met 2030 voor aanpassingen van de visserij, medegebruik windparken en de aanpassingen van de keten en gemeenschappen.

Bekijk de kamerbrief over startnotitie voor de Visie voedsel uit zee en grote wateren

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen