Het MONS-programma

Het Noordzeeakkoord wil de uitdagingen van een veranderend gebruik oppakken en een nieuwe balans vinden. Het Noordzeeakkoord schetst een grote behoefte aan een integraal en systematisch onderzoeks- en monitoringsprogramma dat de basis vormt voor kennis over het functioneren van de Noordzee: het programma Monitoring en Onderzoek Natuurversterking en Soortenbescherming (MONS).

Het MONS-programma beoogt de centrale vraag te beantwoorden of en hoe het veranderende gebruik van de Noordzee past binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee. Een gezonde Noordzee is voor iedereen van belang. Nu al vraagt het mariene ecosysteem om bescherming en herstel op basis van bestaand gebruik. Het veranderende gebruik (in vorm en intensiteit) moet passen binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee.

Doel van het MONS-programma

Het doel van MONS is om de partijen uit het Noordzeeoverleg, en in bredere zin de maatschappij, inzicht te geven in de veranderingen die op de Noordzee kunnen en zullen gaan plaatsvinden. Dit als gevolg van de transities die al gaande zijn (energie, voedselvoorziening en natuur), gecombineerd met factoren als klimaatverandering, verzuring en autonome veranderingen. Al deze ontwikkelingen zullen leiden tot veranderingen in het ecosysteem van de Noordzee, beschermde habitatsleefgebieden en populaties van diverse beschermde soorten. Veranderingen zijn onvermijdelijk. Als de omgeving verandert, verandert ook het ecosysteem. Er zullen dus  afwegingen zijn tussen het menselijk gebruik en het ecosysteem, de leefgebieden en de soorten.

Het is de taak van het MONS-programma om de omvang van deze veranderingen te duiden en/of te voorspellen, de ernst van de effecten (wetenschappelijk) te beoordelen en de resultaten hiervan te communiceren naar de Noordzeeoverleg partijen (en het bredere publiek). Op deze manier kan het Noordzeeoverleg goed geïnformeerd conclusies trekken.

Uitvoeringsbureau MONS

Het uitvoeringsbureau MONS voert het MONS-programma uit in opdracht van de Programmacommissie MONS. De Programmacommissie fungeert als tussenportaal tussen het uitvoeringsbureau en het Noordzeeoverleg. In de Programmacommissie zitten vertegenwoordigers van het Noordzeeoverleg.

Het Uitvoeringsbureau MONS is gepositioneerd bij Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving. De taken omvatten het uitzetten van onderzoek in de markt, de kwaliteitsborging van de producten zoals onderzoeksrapporten, de onderzoeksresultaten te ontsluiten voor het Noordzeeoverleg, afstemming met relevante andere onderzoekstrajecten binnen de overheid (zoals het Wind op zee ecologisch programma), en de openbaarmaking van de opgedane kennis en inzichten.

Wind op zee ecologisch programma (Wozep) en MONS-programma zijn sinds 1 januari 2024 samengegaan in het Uitvoeringsbureau MONS. Lees meer over de het samen optrekken van MONS en Wozep.

Meer informatie over de organisatie MONS

Cookie-instellingen